Panaszkezelés

Tájékoztatunk, hogy bejelentéseidet, panaszaidat a 1221-es központi ügyfélszolgálati számon, elektronikus úton a weboldalon, írásban a 1462 Budapest, Pf.477 levelezési címre postázva, továbbá üzleteinkben fogadjuk az alábbi elérhetőségeken.

A bejelentések, panaszok intézése
Kinyit Bezár

Az Előfizető által előterjesztett bejelentést, illetőleg Panaszt a Szolgáltató nyilvántartásba veszi.

A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy ügyfeleit, azaz a szolgáltatást igénybevevő Előfizetőket, Igénylőket, stb., a Szolgáltató által megadott ügyfélszolgálati időben indokolatlan várakozás nélkül kiszolgálja.

A Szolgáltató a nyilvántartásba vett Bejelentést, illetőleg a Panaszt - amennyiben arra mód van - azonnal, de legkésőbb 30 napon belül megvizsgálja és a jogszabályi előírások betartásával az Előfizetőt a vizsgálat eredményéről értesíti. Amennyiben a Szolgáltató az Előfizető Panaszát elutasítja, Szolgáltató köteles az Előfizetőt írásban arról tájékoztatni, hogy Panaszával- annak jellege szerint- mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató köteles megadni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

Az Előfizető kérésére a Szolgáltató biztosítja, hogy az Előfizető az adatkezelési szabályok figyelembevételével, a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse az általa fizetendő díjak számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást.

Panaszok intézése méltánylást érdemlő érdeksérelem esetén
Kinyit Bezár

Elektronikus hírközlési szolgáltatással kapcsolatos, méltánylást érdemlő érdekeinek sérelme esetén panasszal fordulhat a Média- és Hírközlési Biztoshoz. Az eljárás díjmentes, időtartama legfeljebb 40 nap.

Média- és Hírközlési Biztos
Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf.198.
Telefon: +36 1 429 8644
Fax: +36 1 429 8761
Honlap: http://www.mediaeshirkozlesibiztos.hu

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták rendezésének módja
Kinyit Bezár

Ha az Előfizető nincsen megelégedve a szolgáltatás minőségével, ennek bejelentésekor - amennyiben a szolgáltató a bejelentésben állítottakkal nem ért egyet - jogosult hatósági-, vagy független műszaki szakértőket felkérni a meg nem felelés igazolására.

A hatósági-, vagy független műszaki szakértői vizsgálat végzésekor a szolgáltató jogosult jelen lenni. E személyek jegyzőkönyvben rögzített véleményét (mérési eredményeket) a szolgáltató köteles a meg nem felelés előfizető részéről történő igazolásául figyelembe venni. A Szakértő költségeit utólagosan az a fél köteles viselni, akinek állításai valótlannak bizonyultak.

Az Előfizető panaszával közvetlenül a felügyeleti jogokat hírközlési szempontból gyakorló felügyeleti szervhez, a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatósághoz is fordulhat:

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Telefon: (1) 457-7100, Telefax: (1) 356-5520
Általános információ és központi e-mail cím: info@nmhh.hu

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Nyilvántartási és tájékoztatási Főosztály
1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Telefon: (1) 468-0673, Telefax: (1) 468-0680

Az Előfizető a Gazdasági Versenyhivatalhoz is fordulhat, ha a Szolgáltató tevékenysége, szolgáltatása, terméke, eljárása, ennek során hozott intézkedése, illetőleg valamely intézkedése elmulasztása következtében az Előfizetőt elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban vagy az Előfizetői szerződésben meghatározott jogaival összefüggésben sérelem érte, vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn.

Továbbá fordulhat az előfizető lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testülethez, és a Budai Központi Kerületi Bírósághoz az itt megadott elérhetőségeken.

A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogviták elbírálására jogosult szervek
Kinyit Bezár

Eredménytelen vitás kérdések eldöntésében az Előfizető jogorvoslatért az alábbi szervekhez fordulhat:

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Telefon: (1) 457-7100, Telefax: (1) 356-5520

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság
Nyilvántartási és tájékoztatási Főosztály
1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Telefon: (1) 468-0673, Telefax: (1) 468-0680,

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság
Pécsi hatósági iroda
7624 Pécs, Alkotmány u. 23.
Telefon (72) 508 800

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság
Debreceni hatósági iroda
4025 Debrecen, Hatvan u. 43.
Telefon (52) 522 122

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság
Szegedi hatósági iroda
6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.
Telefon: (62) 568-300, Telefax: (62) 568-368

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság
Soproni hatósági iroda
9401 Sopron, Kossuth L. u. 26.
Telefon: (99) 518-500, Telefax: (99) 518-518

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság
Miskolci hatósági iroda
3529 Miskolc, Csabai kapu 17.
Telefon: (46) 555-500, Telefax: (46) 411-475

Az ügyfélszolgálati és panaszkezelési eljárással, az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezésének módja
Kinyit Bezár

Az Előfizető az ügyfélszolgálati és panaszkezelési eljárással, az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett fordulhat továbbá a a területileg illetékes járási hivatalokhoz.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napi jogutódlással történő megszűnése következtében az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.

A Járási Hivatalok elérhetőségei:
http://jarasinfo.gov.hu/

Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest Alkotmány u. 5., Telefon: 472-8900, Telefax: 472-8905, www.gvh.hu

Területileg illetékes gazdasági kamarák mellett működő Békéltető Testület
Kinyit Bezár

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület.

A Békéltető Testületek elérhetőségei

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu / mariann.matyus@bkmkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710, (52) 500-745
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu / Nemes.Brigitta@hbkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305.-306. szoba
Telefonszáma: (20) 373-2570
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Mobil: (30) 6370-047
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 116.)
Telefonszáma: (88) 814-121 / (88) 814-111 (titkárság)
Fax száma: (88) 412-150
Név: dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Budai Központi Kerületi Bíróság
1021 Budapest, Budakeszi út 51/B.,
Levelezési cím: 1251 Budapest, Pf.: 32.
Központi telefonszám: +36 1 391 4930
Telefax: +36 1 391 4995

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonszáma: (72) 507-154 / (72) 507-148
Fax száma: (72) 507-152
E-mail cím: pbkik@pbkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Jeney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu / bekelteto@gymskik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszáma: (36) 429-612/122
Fax száma: (36) 323-615
Név: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: eniko.kovacs@hkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-027
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefon/Fax: (1) 269-0703
Név: Dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu / bea@vmkik.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Kapcsolat

Keress minket üzenetben vagy telefonon!

 
 

UPC Fórum

Ahol minden kérdés válaszra talál.

 
 

Facebook

A UPC Magyarország közösségi oldala.