Webshop - Felhasználási feltételek

Az online felület használata, és az egyes Szolgáltatásokra vonatkozó Előfizetői Szerződés megkötése tekintetében a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételekben található szabályok irányadóak. A weboldalon található adatszolgáltatási űrlap kitöltése és elküldése a Szolgáltató oldalán szerződéses és szolgáltatási kötelezettséget nem keletkeztet.

Az itt szereplő díjak tájékoztató jellegűek, technikai vagy műszaki okokból adódó eltérések lehetségesek, melyekről Ügyfélszolgálatunk az Érdeklődés további lépéseinél tájékoztatja Önt. Az előfizetési díjak tekintetében a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeink, illetve akciós kínálataink irányadóak.

Az online felületen nincs lehetőség a már megkötött Előfizetői Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatás lemondására vagy annál kisebb csomagra való áttérésre. Ezekben az esetekben kérjük, hívja a 1221-es telefonszámunkat, vagy keresse fel ügyfélszolgálati irodáinkat.

Az Ön által megjelölt szolgáltatási csomagot határozatlan idejű Előfizetői Szerződéssel is igénybe tudja venni, melynek feltételeit az alábbi linken találja meg az Általános Szerződési Feltételek 3. számú mellékleteiben: http://www.upc.hu/rolunk/szerzodesi-feltetelek/. Amennyiben Ön határozatlan idejű Előfizetői Szerződést kíván kötni, kérjük, keresse fel legközelebbi ügyfélszolgálati irodánkat vagy hívja a 1221-es ügyfélszolgálati telefonszámot!

Amennyiben a Szolgáltató a webshopon keresztül megadott adataim alapján tett szerződéskötési ajánlatát elfogadom, az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Az adataim webshopon keresztül történő megadásával és elküldésével és Előfizetői Szerződés létrejötte esetére egyidejűleg kijelentem, hogy a Szolgáltató által az adott Szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként meghatározott összeghatárokra vagy adatmennyiségekre, és ezek túllépése esetén a Szolgáltató által az Eht. 137. § (1) bekezdés d) pont szerinti korlátozásra vonatkozó külön feltételeket elfogadom.

Az adataim webshopon keresztül történő megadásával és elküldésével és Előfizetői Szerződés létrejötte esetére egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a Szolgáltatás egyes feltételeit a Szolgáltató az érvényes Általános Szerződési Feltételekben szabályozott módon módosíthatja. Beleegyezem abba, hogy ha a Szolgáltatónak az egyoldalú szerződésmódosításról szóló tájékoztatóban megadott határidőn belül nem nyilatkozom, az a módosított feltételek elfogadásának minősül abban az esetben, ha a Szolgáltató számlalevélben vagy a Szolgáltatás jellegéhez igazodó módon közvetlen értesítésemmel vagy elektronikus levélben a kapcsolattartásra megjelölt email-címre tett eleget értesítési kötelezettségének.

Kifejezetten hozzájárulok, hogy az Előfizetői Szerződés létrejötte esetén, valamint a mobil internet Szolgáltatással összefüggő és annak használata során keletkező személyes adatimat a Szolgáltató és a Hálózati Szolgáltatást nyújtó Szolgáltató egymás részére átadják a mobilinternet Szolgáltatás nyújtásával összefüggő közös adatkezelés során és annak céljából.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján a UPC Magyarország Kft. jogosult az Ügyfél által megadott természetes személyazonosító adatokat (név, nem, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve) és a megadott okmányszámot ellenőrizni a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának adatbázisában a GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Vadász utca 31., Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-041159, a továbbiakban: GIRO Zrt.) GIRinfO Adatfeldolgozási Szolgáltatásának igénybe vétele útján. Az Infotv. 4. § (4) bek. alapján – az adatkezelő által kezelt adatok pontosságának és naprakészségének biztosítása céljából – az adatok ellenőrzésére a jogviszony fennállása alatt a UPC Magyarország Kft. a fentiek szerint bármikor jogosult.

Az akciós kiegészítő szolgáltatások (digital bronze esetében a +34 csatorna, extra sávszélességek, HD opció, upc smart guard, vírusvédelem) a későbbiekben elkötelezettség nélkül, bármikor lemondható a My UPC felületén itt, vagy ezen az oldalon.

A Szolgáltató a szerződés megkötéséhez feltétlenül szükséges adatokat tartalmazó igénybejelentés rögzítésétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban értesíti az igénylőt az igénybejelentés elfogadásáról vagy elutasításáról, az alábbi tartalommal:

  1. az igénybejelentés elfogadása esetén annak megjelölését, hogy a Szolgáltató az igénylővel a hozzáférési pont kiépítésére és az egyedi előfizetői szerződés megkötésére mely határnaptól vállal kötelezettséget.
  2. az igénybejelentés elutasítása esetén annak az oknak a megjelölését, amely miatt a Szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Ebben az esetben a Szolgáltató az igénybejelentést törli a nyilvántartásból.

 

Nyilatkozat kis és középvállalkozások részére

Kis és középvállalkozásként nem kérem az egyéni Előfizetőkre vonatkozó szabályok alkalmazását. (Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató e tekintetben nem alkalmaz eltérő szabályokat, eltérő nyilatkozattétel nem lehetséges.)

A tájékoztatás nem teljes körű, további információ: www.upc.hu, tel.: 1221.