Előfizetői adatvédelmi szabályzat

Tiszteletben tartjuk a személyiségi jogait

Adatait nyugodtan ránk bízhatja: nálunk biztonságban vannak, mindig Ön rendelkezhet felettük, és azok alapján a legjobb digitális élményt kínáljuk Önnek.

A UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34. Haller Gardens ép., cégjegyzékszám: Cg.01-09-366290, adószám: 10987278-2-44 , levelezési cím: 1462 Budapest, Pf. 477.) elkötelezett az Ön személyiségi jogainak tiszteletben tartása iránt. Biztos lehet abban, hogy személyes adatait gondosan, a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályokkal összhangban kezeljük. A jelen adatvédelmi irányelvek („irányelvek”) ismertetik, hogyan kezeljük személyes adatait, amikor termékeinket és szolgáltatásainkat használja, és amikor azokat az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az irányelvek meghatározzák, hogy a UPC Magyarország Kft. hogyan kezeli az Ön által részünkre átadott és szolgáltatásaink igénybevétele során keletkezett személyes adatokat, tájékoztatva Önt vagy hozzájárulását kérve, amikor ezt az alkalmazandó jogszabály előírja.

Ezek az irányelvek a UPC Magyarország Kft. és kapcsolt vállalatai valamennyi előfizetőjére érvényesek. Ugyancsak érvényesek weboldalaink és üzleteink látogatóira, függetlenül attól, hogy e látogatók a UPC Magyarország Kft. előfizetői-e vagy sem.

Amikor szolgáltatásainkat használja, üzleteink valamelyikét személyesen felkeresi, vagy honlapunkra ellátogat, adatait az itt leírtak szerint kezeljük. Ezen irányelvet kiegészíthetik azon szolgáltatások konkrét feltételei, amikre előfizet. Kérjük, a jelen irányelveket általános szerződéses feltételeinkkel (a továbbiakban: ÁSZF) és az ÁSZF 5. sz. mellékletét képező adatvédelmi szabályzatunkkal, valamint az előfizetett termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó feltételeinkkel összefüggésben olvassa! Ezen irányelvek időről-időre módosulhatnak. Kérjük, weboldalainkon rendszeresen ellenőrizze, hogy történt-e változás az irányelvekben!

Termékeink és szolgáltatásaink összekapcsolódhatnak más vállalatok weboldalaival és az általuk kínált szolgáltatásokkal; ezeknek a vállalatoknak saját adatvédelmi szabályzataik lehetnek. Javasoljuk, hogy olvassa el ezen harmadik felek adatvédelmi szabályzatait! Harmadik felek adatvédelmi gyakorlatáért, valamint termékeik vagy szolgáltatásaik tartalmáért nem vállalunk felelősséget.

Gyakran ismételt kérdések

Mit értünk "személyes adatokon"?

Szigorú adatvédelmi normák felállítása érdekében a személyes adatok tág értelmezését követjük, így minden olyan adatot ideértünk, amely bármely természetes személyre, például alkalmazottra vagy előfizetőre vonatkozik, beleértve többek között a neveket, címeket, születési dátumokat és számlázási nyilvántartásokat. Előfizetőinkkel kapcsolatban a személyes adatok magukban foglalják a forgalmi adatokat, a helyszínnel kapcsolatos adatokat, az IP-címeket, az internethasználattal kapcsolatos adatokat és a set top boxok (dekóderek) használati adatait, valamint egyéb adatokat is.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelési alapfogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatfeldolgozás: ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

Milyen személyes adatokat kezelünk?

Szolgáltatásaink és termékeink jellegéből adódóan az alábbi személyes adatokat kezeljük, szükség esetén tájékoztatástól vagy hozzájárulástól függően.

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok, elérhetőségek, személyazonosító adatok: ezek az Ön azonosítását vagy az Önnel való kapcsolat létesítését lehetővé tevő információkat jelentik. Ilyen információ például a név, a cím, a telefonszám, az e-mail cím, a felhasználónevek és jelszavak, a születési dátum, nyelvi preferenciák, a szállítási adatok, valamint a közvetlenül Öntől kapott egyéb kapcsolati adatok.

Ügyfélfiók adatok: Ügyfélazonosító, fizetési mód, bankszámla, hitelkártya száma (ha az Ön előfizetései esetében értelmezhetők), számlázási cím, termék-előfizetések, bármely csatornánkon keresztül megvásárolt termékek, valamint a tranzakció részletei, továbbá az Ön (hitelminősítő ügynökségektől beszerzett) hitelminősítési információi. Szintén ide tartoznak az ügyfélszolgálati adatok: az Ön támogatási kérései és az azok megoldásához szükséges részletek. Az ügyfélszolgálatra beérkező hívás időpontja és időtartama, továbbá az alkalmazott megoldás. Az ügyfélszolgálathoz intézett hívását minden esetben rögzítjük a fogyasztóvédelmi jogszabályoknak megfelelően. Online felületen keresztül érkező hibabejelentés esetén szintén rögzítjük az Ön támogatási kéréseit, az azok megoldásához szükséges részleteket, valamint a panasz és a hiba adatait.

Számlaadatok – ide olyan adatok tartoznak, amelyeket Ön szolgáltatásainak létesítéséhez ad át részünkre, például bankszámlaadatok, számlázási cím, továbbá olyan adatok, amelyeket akkor ad meg nekünk, amikor akciókban vesz részt vagy termékeinkről és szolgáltatásainkról érdeklődik. Szolgáltatásaink érdekében ellenőrizzük és tároljuk az Ön hitelelőzményeit.

Vezetékes és mobil telefon adatok: az Ön telefonszáma, az Ön által hívott telefonszám, a hívás ideje és időtartama, a mobil telefonkészülék azonosító száma (IMSI és /vagy IMEI szám), eszköz adatok (hardver modell, operációs rendszer verziója), a mobil telefon használatakor meghatározható földrajzi helyzet vagy pozíció, felhasznált adatok mennyisége.

Internetadatok: az eszközre vonatkozó adatok, beleértve az alábbiakat: az IP-MAC-cím, operációs rendszer, böngésző típusa, az internetre történő felcsatlakozás ideje és időtartama, a csatlakozás minősége, a felhasznált adat mennyisége, az Ön által meglátogatott webhelyek és az a földrajzi hely ahova a hálózatunkon belül az adat  irányul.

A weboldalunkon gyűjtött adatok: Amikor bejelentkezik weboldalunkra, rögzítjük a munkamenet időpontját és időtartamát, a meglátogatott oldalakat, a kampányjellemzőket, a tranzakciós adatokat és műszaki részleteket (IP/MAC-cím, operációs rendszer és böngésző típusa). További részleteket a „Mit jelentenek a cookie-k?” című fejezetben talál.

E-mail adatok: Ha használja e-mail szolgáltatásainkat, műszaki adatokat gyűjtünk, továbbá a feladó és a címzett e-mail címeit. Az Ön kommunikációi bizalmasak. Feldolgozhatjuk a metaadatokat (a kommunikációk átviteléhez feldolgozott adatokat), de soha nem férünk hozzá telefonhívásainak, e-mailjeinek, internetes vagy alkalmazásböngészésének tartalmához.

Televízióhoz kapcsolódó adatok: a televízió programok használatának időpontjára és tartamára vonatkozó adatok, a megtekintett csatornák, Videótár használata, vagy TV menük böngészése mint pl. a Műsorújság vagy Videótár katalógusé. Az Ön által nézett műsorok, szolgáltatásaink (pl. műsorvisszanéző) használata, műszaki adatok, mint például a nézett tartalom időpontja és időtartama, a kapcsolat minősége, médiaboxának modellje és száma, használt szoftververzió, smartcard azonosító, valamint a szolgáltatási csomag szintje.
Ha az egyik legújabb médiaboxunkkal rendelkezik, adatait arra használjuk fel, hogy személyre szabott TV-szolgáltatást nyújtsunk, ami segít önnek emlékezni a leggyakrabban nézett műsoraira, a legtöbbet nézett csatornáira, a legtöbbször használt alkalmazásokra, sőt, a tévénézési előzményeihez igazodva, az ízlésének megfelelő újakat is ajánlhatunk.

Az alkalmazásainkból származó adatok: Nyilvántartjuk, hogy használja-e és milyen gyakran használja azokat az alkalmazásokat, amiket a TV menüben az Ön rendelkezésére bocsátunk.

Szolgáltatási információk – azon adatok, melyek ahhoz szükségesek, hogy szolgáltatásainkat az Ön rendelkezésére bocsáthassuk, mint például a set top box modellje és szolgáltatási száma, az alkalmazott szoftver verziója, a smart-kártya azonosítószáma, az IP/MAC cím és a szervizcsomag szintje.

Az üzleteinkben gyűjtött adatok: Megőrizzük egy terméknek vagy szolgáltatásnak az üzleteinkben történő megvásárlására vonatkozó információkat, továbbá az üzleteinkben esetlegesen kép- és hangfelvételek kerülhetnek gyűjtésre.

Telefonszám-jegyzékek: Közzétesszük nevét, címét és telefonszámát, amennyiben hozzájárulását adta ahhoz, hogy szerepeljen a nyilvános telefonszám-jegyzékekben.

Helymeghatározásra vonatkozó adatok – azon adat, amely a helyhez kötött szolgáltatások hozzáférési pontját tartalmazza (az Ön szolgáltatási címét) vagy a mobil telefon készülék földrajzi helyét (annak a mobil toronynak a helyét, amelyen keresztül használja a mobil telefon szolgáltatást, vagy az Ön által igénybevett publikus wifi hozzáférési pont helyét), amely ahhoz kell, hogy a kapcsolat felépüljön és működjön a szolgáltatás.

Egyéb személyes adatok – ezek olyan adatok, amelyeket a jogszabályoknak megfelelően nyilvánosan elérhető forrásokból szerzünk be. Más személyek személyes adatait is kezelhetjük, ha ilyeneket átad részünkre, például ha valamely termékünket egy másik személy megajándékozása céljából vásárolja meg.

Milyen célból kezelünk személyes adatokat?

Az Önre vonatkozó adatokat szolgáltatásainkkal összefüggésben kezeljük. Fontos számunkra, hogy termékeink és szolgáltatásaink egyszerűek, személyesek és megbízhatóak legyenek. Folyamatosan arra törekszünk, hogy javítsuk szolgáltatásainkat, és minél jobban az Ön személyes igényeihez igazítsuk őket. Ezért az alábbi leírásban szereplő célokból kezelünk személyes adatokat, adott esetben tájékoztatástól vagy hozzájárulástól függően.

 1. Az igényelt szolgáltatások nyújtása
  Termékeink és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátása esetében az adatkezelés  olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
  Kapcsolattartáshoz szükséges, számla, szolgáltatási és forgalmi adatokat használunk termékeink és szolgáltatásaink kialakításához és karbantartásához, adminisztrációs céljainkra, valamint mindenkori akcióinkkal összefüggésben. Amikor bármely szolgáltatásunkat nyújtjuk, felhasználjuk az Ön elérhetőségeit, ügyfélfiók adatait, az üzleteinkben gyűjtött adatokat, valamint a weboldalunkon gyűjtött adatokat. A szolgáltatások nyújtásakor szintén kezelünk: telefonos adatok, internetadatok, TV-s adatok, személyre szabott TV-szolgáltatás adatai, otthoni tartalom adatai, e-mail adatok, alkalmazásainkból származó adatok, telefonszám-jegyzéki adatok.
  Hitelminősítő ügynökségeknél ellenőrizhetjük hitelinformációit is, hogy eleget tegyünk a szolgáltatásaink garantált megfizetéséhez fűződő jogos érdekünknek.
  Szolgáltatás nyújtási tevékenységeink közé tartozik a szolgáltatási hely kiépítése, a technikai támogatás, a hardverek és szoftverek frissítése, a számlázás, a fizetések beszedése és a hitelellenőrzés, hálózatmenedzsment, kapacitástervezés, műszaki és kereskedelmi támogatás, számlázás, behajtás, minőségellenőrzések és infrastruktúráink védelme.
 2. Szolgáltatásaink fejlesztése és teljesítménykezelés
  Fejlesztési döntéseink kialakításakor az érintett hírközlési hálózatok szintjén értelmezett, aggregált használat adatira támaszkodunk. Így például bizonyos műfajú Videótár-szolgáltatásunk iránt jelentkező kiemelt igény az érintett műfaj filmválasztékának bővítését eredményezheti. Piackutatást is folytathatunk meglévő szolgáltatásaink továbbfejlesztésére és új termékek kifejlesztésére előfizetőink igényeinek megfelelően.
  Felhasználhatunk személyes adatokat, amikor visszajelzést kérünk termékeink és szolgáltatásaink teljesítményéről, ügyfélszolgálatunkról, valamint karbantartási tevékenységünkről és egyéb műveleteink minőségéről. Ha az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik, az Önre vonatkozó, termékeink felhasználásával és elérésével kapcsolatos információkat felhasználhatjuk a forgalom szabályozása, a hálózat szabályozása, kapacitás tervezés, statisztikai és technikai elemzés, az előfizetők kérdéseinek megválaszolása, valamint a visszaélések megakadályozása vagy észlelése érdekében. Ha az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik, képzési és minőségbiztosítási célokból, valamint, hogy rögzítsük azon termékek és szolgáltatások részleteit, melyeket Ön tőlünk megrendelt, figyelemmel kísérhetjük és rögzíthetjük is az Önnel folytatott kommunikációinkat, beleértve az e-maileket és a telefonbeszélgetéseket.
  Az adatkezelés társaságunk jogos érdekein alapul szolgáltatásaink fejlesztése és eljesítménykezelés kapcsán.
 3. Ügyfélprofiljának elkészítésére
  Hozzájárulása alapján ügyfélprofilját a következő adatokból alakítjuk ki: elérhetőségek, ügyfélfiók adatok, a weboldalunkon gyűjtött adatok, az üzleteinkben gyűjtött adatok, harmadik féltől származó adatok (adott esetben). Kielemezzük ügyfélfiókja adatait, különös tekintettel termék-előfizetéseire és bármely olyan visszajelzésre, amit öntől kaphattunk, hogy kiderítsük, miként tehetjük jobbá az élményt az ön számára.
  A profilja alapján nem kerül sor automatizált döntéshozatalra. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
  Az ügyfélprofil lehetővé teszi számunkra, hogy jobb ügyfélélményt nyújtsunk önnek, hogy a legtöbbet hozhassa ki szolgáltatásainkból. Arra is felhasználhatjuk profilját, hogy piackutatási felméréseket végezzünk szolgáltatásaink jobbítása érdekében, amennyiben ehhez előzetesen hozzájárult. Ha jobban megismerjük Önt, az segít nekünk abban, hogy jobban megfeleljünk igényeinek.
  Amennyiben úgy rendelkezik, hogy ne készítsünk ügyfélprofilt önről, így Ön az általános kommunikációinkat kapja majd. Úgy is dönthet, hogy nem kíván tőlünk több kommunikációt kapni SMS vagy e-mail útján, illetve hogy egyáltalán nem kívánja, hogy megkeressük. Erre vonatkozóan bővebb információt a „Hozzájárulás és letiltás módja” pontban olvashat.
 4. Közvetlen üzletszerzés, reklámok személyre szabása, szolgáltatások bemutatása
  Alkalomadtán az Ön hozzájárulása alapján direkt marketing megkereséssel (közvetlen üzletszerzési megkereséssel) tájékoztathatjuk termékeink és szolgáltatásaink frissülő jellemzőiről és azon promóciókról, melyek számot tarthatnak az Ön érdeklődésére. További részletekért tekintse meg "A hozzájárulás és a letiltás módja" pontot, ahol részletesen tájékoztatjuk, hogyan határozhatja meg hozzájárulásának terjedelmét.
  Ha a médiabox üzembe helyezésekor hozzájárulását adta a személyre szabott reklámokhoz, adatait felhasználhatjuk arra, hogy személyre szabjuk azokat a reklámokat, amiket a tévében lát.
  Elérhetőségeit, ügyfélfiók adatai, TV-s adatait használhatjuk fel arra, hogy személyre szabott reklámokkal szolgáljunk Önnek. Az érdeklődési köreiről és preferenciáiról készítünk profilt, tévénézési adatait elérhetőségeivel és ügyfélfiók adataival kombinálva. A felnőtt tartalmat illetően nem készítünk profilt önről és nem nyújtunk személyre szabott reklámokat.
 5. Áruk és szolgáltatások vásárlásának lehetővé tétele kereskedelmi partnereinktől
  Termékeink és szolgáltatásaink igénybevétele során időről időre speciális ajánlatokat mutathatunk be Önnek a képernyőn vagy az interneten, lehetővé téve, hogy árukat és szolgáltatásokat vásároljon partnereinktől, például hirdetőktől, reklámozóktól, alkalmazásforgalmazótól vagy app store-okból (a továbbiakban együttesen: "kereskedelmi partnerek"). Ha úgy dönt, hogy elfogadja ezeket az ajánlatokat, vagy lebonyolít egy tranzakciót, akkor megfelelő személyes adatait összegyűjthetjük és közölhetjük a promóciókat vagy tranzakciókat támogató kereskedelmi partnereinkkel. A UPC Magyarország Kft. az adatokat csak akkor kezeli és adja át, ha Ön ezen ajánlatokat elfogadja. Kérése teljesítésén kívül a kereskedelmi partnerek a személyes adatait felhasználhatják arra is, hogy az Ön érdeklődésére számot tartó egyéb információkat küldjenek Önnek. A személyes adatoknak a kereskedelmi partnerek általi felhasználására az ő adatvédelmi szabályzataik irányadók, és ezekre kell hivatkoznia, ha bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogy kereskedelmi partnereink hogyan használják az Ön személyes adatait.
 6. Nyereményjátékok, promóciók szervezése, rendezvények lebonyolítása
  Az Ön hozzájárulása alapján nyereményjátékainkban, promócióinkban, rendezvényeinken részt vehet, amely során személyes adatainak kezelésére kerülhet sor. Minden nyereményjáték, promóció és rendezvény során külön szabályzat és/vagy adatkezelési tájékoztató érhető el, kérjük a nyereményjátékok, promóciók, rendezvényken való részvétel során ezekről megfelelően tájékozódjon a megadott elérhetőségeken.
 7. Statisztikai célból
  Kutatási és egyéb törvényes üzleti célokból felhasználhatunk anonimizált és összesített információkat jelentések és elemzések készítésére, például azzal kapcsolatban, hogy előfizetőink milyen típusú tartalmat és/vagy hirdetéseket néznek meg vagy ugornak át.
  Ilyen esetekben adatait összevonjuk más ügyfelek adataival,  hogy olyan összesített jelentéseket állítsunk elő, melyek segítenek nekünk optimalizálni szolgáltatásainkat és műsorkínálatunkat, illetve szintén segíthetnek más cégeknek – például műsorszóróknak vagy reklámozóknak – tevékenységük jobb megtervezésében.
  Ezen információ lehetővé teszi számunkra például, hogy jobban megtervezzük hálózati kapacitásunkat, vagy hogy jobb döntéseket hozzunk, amikor kialakítjuk tévés tartalmaink műsorkínálatát.
  Ügyfélfiók adatokat, TV-s adatokat, alkalmazásaink adatait használjuk fel ezen összesített jelentések elkészítéséhez. Az összesített adatok elvesztik személyes adat jellegüket, mivel azok alapján Ön egyedileg nem beazonosítható.
 8. Jogi kötelezettségeink teljesítése céljából
  Bizonyos adatait azért kell tárolnunk, illetve azokhoz azért kell hozzáférnünk, hogy teljesítsük jogi kötelezettségeinket. A jog előírhatja számunkra, hogy az Ön adatait egy megalapozott jogi folyamat feltételeivel és garanciáival összhangban megőrizzük, azokhoz hozzáférjünk, illetve azokat közöljük az illetékes hatóságokkal. Jogszabályok kötelezhetnek bennünket személyes adatok átadására valamely bírósági vagy hatósági eljárás előírásainak megfelelően vagy a bűnüldöző hatóságok kérésének eleget téve. A bírósági vagy hatósági eljárásokra vonatkozó szabályokkal összhangban előfordulhat, hogy ezen adatok átadására az Ön hozzájárulása és tájékoztatása nélkül kerül sor. Társaságunk fenntartja magának a jogot, hogy kifogásolja a hatóságok személyes adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó esetleges igényét.
  Az is előfordulhat, hogy adatait egy ügyfélfelmérés lefolytatásához kell felhasználnunk, amikor azt egy hatóság piacvizsgálat keretében előírja.
  Ezekben az esetekben az adatkezelés a társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Kinek adhatunk személyes adatokat?

A UPC Magyarország Kft. elkötelezett az Ön személyes adatainak megóvása iránt. Termékeink és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátása érdekében a vonatkozó jogszabályokkal összhangban és adott esetben előzetes tájékoztatástól és hozzájárulástól függően, az alább leírt módon személyes adatokat adhatunk át adatfeldolgozók, harmadik felek számára, beleértve az Európai Gazdasági Térségenkívüli országokban található harmadik feleket is, amelyekben az adatvédelmi szabályok különbözhetnek az Európai Gazdasági Térségben érvényes szabályoktól.

Az Ön személyes adatait nem adjuk el semmilyen harmadik félnek.

A Liberty Global csoporton belüli szervezeti egységek. Személyes adatait megoszthatjuk bármely anyavállalattal, leányvállalattal vagy közös irányítás alatt álló egyéb vállalattal (együttesen: "kapcsolt vállalatok"). Ilyen esetekben a kapcsolt vállalatoktól elvárjuk, hogy a jelen irányelveket tartsák tiszteletben.

A UPC Magyarország Kft.alkalmazottai. Csak speciális felhatalmazású alkalmazottak kiválasztott csoportja férhet hozzá az Ön személyes adataihoz . Ezek az alkalmazottak csak a feladataik megfelelő ellátása érdekében feltétlenül szükséges információkat ismerhetik meg.

Kereskedelmi partnerek. Ha Ön egy általunk megjelenített, de kereskedelmi partnereink által végrehajtott tranzakcióban kíván részt venni, akkor adott esetben személyes adatokat adhatunk át e kereskedelmi partnerek részére. További részletekért tekintse meg a "Milyen célból használunk fel személyes adatokat?" pontot.

Vállalatfelvásárlás. Amennyiben egy másik vállalat megvásárolja a UPC Magyarország Telekommunikációs Kft-t, vagy megszerzi annak eszközeit, amelyek magukban foglalják vagy tartalmazzák a UPC Magyarország Kft. által kezelt személyes adatokat, akkor a vevő átvállalja az Ön személyes adataira vonatkozó, a jelen irányelvekben ismertetett jogokat és kötelezettségeket.

Egyéb harmadik felek. Ha az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik, megoszthatunk személyes adatokat olyan harmadik felekkel, akikben megbízunk, ha az adatok átadása szükséges a termékeink és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátásához (pl. ügyfélszolgálat), valamint olyan harmadik fél beszállítókkal, amelyeket a UPC Magyarország Kft. kifejezetten azzal a céllal alkalmaz, hogy termékeket és szolgáltatásokat bocsássanak a rendelkezésünkre, mely esetben előírjuk e felek számára, hogy az adatokat bizalmasan és biztonságosan kezeljék, és kizárólag a meghatározott termékek vagy szolgáltatások rendelkezésünkre bocsátása céljából használják fel. Ha az alkalmazandó jogszabályok lehetőséget adnak rá, személyes adatokat oszthatunk meg követelések érvényesítésével foglalkozó vállalkozásokkal is. Előfordulhatnak olyan esetek is, ahol jogszabály kötelez bennünket személyes adatok átadására hatóságok vagy más harmadik felek számára. Nem tesszük nyilvánossá előfizetőink mobil telefon számát és nem szolgáltatjuk ki vagy tesszük elérhetővé harmadik fél részére, csak abban az esetben, amennyiben Ön hozzájárulását adja ehhez.

Hogyan óvjuk a személyes adatokat?

Minden tőlünk telhetőt megteszünk előfizetőink adatainak és az azokhoz fűződő jogoknak a megóvása érdekében, és megfelelő lépéseket teszünk megvédésükre. A vonatkozó szabályozással összhangban társaságunk kijelölte azokat a személyeket, akik felelősek hálózatunk biztonságáért, infrastruktúránk és informatikai rendszereink támogatásáért.

A személyes adatok megóvására olyan, az Ön részére kínált vagy rendelkezésre bocsátott szolgáltatástól vagy terméktől függően különböző megoldásokat vezettünk be, amelyek részben technikai, részben az ezen irányelveken alapuló megoldásokon alapulnak. E megoldások közé tartozhat többek között a jelszavas védelem, a titkosítás, a tűzfalak alkalmazása, a vírus-, és behatolás-védelem, valamint az alkalmazottakra vonatkozó hozzáférési korlátozások rendszere.

Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat?

A személyes adatokat nem őrizzük meg hosszabb ideig, mint ami azoknak a céloknak a teljesítéséhez szükséges, amelyek érdekében a személyes adatokat gyűjtöttük, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok értelmében azokat hosszabb ideig kell megőriznünk.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően így különösen az ügyfélszolgálatra beérkezett hívásokat 5 évig, a előfizetői szerződéshez kapcsolódó adatokat 1 évig, a számviteli szabályoknak eleget téve a számlákat 8 évig őrizzük meg, Olyan esetekben, amikor jogszabály nem írja elő társaságunknak az adatok megőrzését, az adatkezelési cél megvalósulása után haladéktalanul töröljük a személyes adatokat.

A hozzájárulás és letiltás módja

Megkereshetjük, hogy hozzájárulása esetén tájékoztassuk az érdeklődésére számot tartó termékeinkről és szolgáltatásainkról. Ha a továbbiakban már nem kívánna az ilyen direktmarketing tevékenység címzettje lenni, azt többféle módon is (e-mail, SMS, telefon, postai levél), vagy ügyfélszolgálatunkkal kapcsolatba lépve is letilthatja. Ügyfélszolgálatunkat weboldalunk "Kapcsolat" oldala útján érheti el.

Mit jelentenek a cookie-k?

A "cookie-k" az Ön internetböngészője által tárolt kisméretű fájlok. Internetböngészője olyan adatokat gyűjt, mint például böngészőjének típusa, operációs rendszere, a meglátogatott weboldalak, a látogatások időpontja, a megtekintett tartalom, a megtekintett reklámok és egyéb "clickstream"-adatok.

A cookie-k segítségével weboldalainkat az előfizetők szükségleteihez igazíthatjuk, jobb és személyre szabottabb szolgáltatást nyújthatunk, és emlékeztethetjük bizonyos választásaira, így nem szükséges újból beírnia őket. A cookie-k segítségével megállapíthatjuk weboldalunk forgalmát is, beleértve a meglátogatott oldalakat, a látogatók számát és az általuk választott útvonalakat.

A hirdetési hálózati szolgáltatók révén segítséget nyújthatunk reklámok vagy más tartalmak elhelyezéséhez e weboldalon és más olyan weboldalakon, amelyek a UPC Magyarország Kft. hirdetéseit jelenítik meg. A hirdetési hálózati szolgáltatók cookie-kat, web beaconokat vagy a számítógépén, mobil- vagy egyéb eszközén lévő hasonló technológiákat alkalmazhatnak, hogy az Ön érdeklődéséhez szabott hirdetésekkel vagy tartalmakkal szolgáljanak, kialakítva internetböngészési profilját ezen a weboldalon vagy az Ön által meglátogatott egyéb weboldalakon. A cookie-knak, web beaconoknak vagy hasonló technológiáknak a hirdetési hálózati szolgáltatóink általi alkalmazását saját adatvédelmi szabályzataik határozzák meg, és nem a UPC Magyarország Kft. adatvédelmi szabályzata.

Ön a számítógépén, mobil- vagy egyéb eszközén a cookie-kat manuálisan letilthatja vagy engedélyezheti. A legtöbb internetböngésző lehetőséget nyújt meghatározott cookie-k elfogadására vagy letiltására, illetve valamennyi cookie visszautasítására vagy törlésére. Az eljárás az Ön böngészőjétől függ. E funkció alkalmazásával kapcsolatban olvassa el saját webböngészőjének útmutatásait – a cookie-k korlátozása vagy letiltása azonban kedvezőtlen hatást gyakorol számos weboldal használhatóságára.

A UPC Magyarország Kft. által használt cookie-k és rendeltetésük:

Feltétlenül szükséges cookie-k
Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek weboldalunk megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül nem tudjuk garantálni weboldalunk elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, Ön által keresett információhoz hozzá fog jutni.
Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat Önről vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.
Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy weboldalunk megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák, az esetleges hibák jelzésével segítségünkre vannak weboldalunk tökéletesítéséhez, illetve jelzik számunkra, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.

Funkcionális cookie-k
Ezek a cookie-k biztosítják weboldalunknak az Ön igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az Ön által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).

Célzott cookie-k
A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weblapunkon megjelenő hirdetések igazodjanak az Ön érdeklődési köréhez. Weboldalunkon elsősorban a UPC által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó hirdetések találhatók és az Ön számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják. Marketing tevékenységünk során a Google és az Adobe termékeit használjuk. A upc.hu optimalizálásához a Hotjar termékét, míg chat szolgáltatást a LiveChat biztosítja számunkra.
Annak érdekében, hogy Önnek személyre szabott ajánlatokat (hirdetéseket) és üzeneteket tudjunk megjeleníteni, felhasználjuk az Ön  holnapunkon történő látogatásai során létrejött információkat (például: az Ön által meglátogatott upc.hu oldalakat stb.) és összepárosítjuk a rendszereinkben tárolt adatokkal.

Harmadik fél által biztosított cookie-k
Időről-időre előfordulhat, hogy weboldalunkon megjelenik, olyan harmadik fél – például egy közösségi oldal - által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg Önnek.

Csak a jelen tájékoztatóban leírt célokra használjuk fel a cookie-kat és azokban tárolt adatokat.
  
Ön a számítógépén, mobil- vagy egyéb eszközén a cookie-kat manuálisan letilthatja vagy engedélyezheti. A legtöbb internetböngésző lehetőséget nyújt meghatározott cookie-k elfogadására vagy letiltására, illetve valamennyi cookie visszautasítására vagy törlésére. Az eljárás az Ön böngészőjétől függ. E funkció alkalmazásával kapcsolatban olvassa el saját webböngészőjének útmutatásait – a cookie-k korlátozása vagy letiltása azonban kedvezőtlen hatást gyakorol számos weboldal használhatóságára.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/bongeszesi-elozmenyek-sutik-es-tarolt-adatok-torle

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Windows: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:

Android: https://support.google.com/chrome/answer/2392709?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu

Opera: http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

iOS: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Windows: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

Mire kell odafigyelni a harmadik fél által nyújtott alkalmazás esetén?

A vezeték nélküli szolgáltatásaink részeként, amikor a helymeghatározáson alapuló saját alkalmazásainkat ajánljuk fel, tájékoztatjuk Önöket és ezáltal a választás lehetőségét is megadjuk, hogy a speciális helymeghatározási beállítások megtalálhatóak a mobil eszközön és ezek automatikusan beállításra kerülnek. A mobil alkalmazások több típusa alkalmazza a mobil eszköz földrajzi helyzetére vonatkozó adatokat, beleértve az egyéb cégek által nyújtott alkalmazásokat és a vezeték nélküli eszközök működési rendszerét is. Amikor Ön új mobil alkalmazás vagy szolgáltatás igénybevételét tervezi, Önnek figyelmesen át kell tanulmányoznia a helymeghatározáson alapuló szolgáltatásokra és alkalmazásokra vonatkozó adatvédelmi szabályzatot, hogy tisztában legyen azzal, hogy az adatai és az Önre vonatkozó információk miként kerülnek összegyűjtésre és felhasználásra.

Milyen jogai vannak?

Hozzájárulásának visszavonása: Abban az esetben, ha kifejezett hozzájárulását adta az itt említett felhasználások (ajánlók, direkt marketing, piackutatási megkeresések, elektronikus levél küldése) bármelyikéhez, hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ön ugyancsak jogosult kérni, hogy szüntessük be személyes adatainak direktmarketing célokra való feldolgozását. Ha a jövőben nem kíván direktmarketing információkat, telefonértékesítési megkereséseket, piackutatási megkereséseket vagy elektronikus értesítést kapni, kérjük, forduljon lépjen velünk kapcsolatba elektronikus, postai vagy személyes úton, vagy módosítsa megfelelően myUPC beállításait.

Hozzáférés: Másolatot igényelhet azokról a személyes adatokról, amikkel Önről rendelkezünk. Az Ön kérelmére visszajelzést adunk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről akikkel a személyes adatokat közöljük, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, érintetti jogairól, valamint a felügyeleti hatósághoz való fordulás jogáról. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 30 napon belül adjuk meg a kért tájékoztatást Önnek írásban.  Ha a vonatkozó jogszabály lehetőséget ad rá, kis összegű díjat számíthatunk fel, amely fedezi az ezen adatok Ön számára történő átadásával kapcsolatos adminisztrációs költséget.

Helyesbítés: Az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjk az Önre vonatkozó pontatlan, helytelen személyes adatokat, vagy kiegészítjük a hiányos személyes adatokat. Ha úgy gondolja, hogy az Önre vonatkozó adataink hiányosak, hibásak, nem helyénvalók vagy elavultak, kérjük, tudassa velünk, és mi a szükséges változtatásokat a törvényes határidőn belül megtesszük.

Adatok törlése, illetve zárolása: Ön bizonyos esetekben jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat. Az adatok törlése nem lehetséges, amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelelően az adatkezelés szükséges a társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Tiltakozás: Ön  jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak társaságunk jogos érdekén alapuló kezelése ellen.
Felhívjuk figyelmét, amennyiben személyes adatainak kezelését megtiltja, vagy azok kezelésének megszüntetését kéri, előfordulhat, hogy nem tudjuk folytatni termékeink vagy szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátását.

Adatkezelés korlátozása: Kérheti az adatkezelés korlátozását a következő esetekben: ha vitatja adatai pontosságát, ha úgy ítéli meg, hogy nem szabadna kezelnünk az adatait, de nem akarja, hogy töröljük azokat, ha társaságunknak már nincs azokra szüksége, de Önnek szüksége van rájuk jogi igényekhez, ha tiltakozott az adatkezelés ellen, és társaságunknak ellenőriznie kell, hogy tovább szükséges-e folytatni azok kezelését.

Adathordozhatóság: Kérheti, hogy az Önre  vonatkozó, Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek, szolgáltatónak továbbítsa, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Profilalkotás: Kérheti, hogy fejezzük be a profilalkotást önről, illetve hogy többé ne kapja meg tőlünk legfrissebb ajánlatainkat: Dönthet úgy, hogy ne legyen profilalkotás tárgya marketing tevékenységeink céljából, dönthet úgy, hogy ne kapjon értesítést telefonon legfrissebb ajánlatainkról, valamint dönthet úgy, hogy ne kapjon értesítést SMS-ben/e-mailben legfrissebb ajánlatainkról.
Ön tiltakozhat adatainak a Liberty Global Csoport vállalatai között célzott reklám vagy összesített statisztikai jelentések harmadik felek részére történő átadása céljából való megosztása ellen.

Ön rendelkezhet a felett, hogyan használjuk fel információit, így jogait gyakorolhatja, ha e-mailt küld az adatvedelem@upc.hu címre, postai levelet küld a 1462. Budapest Pf.: 477. címre, vagy ha myUPC beállításait megfelelően módosítja.

Amennyiben érintetti jogait szeretné gyakorolni, kérjük a https://www.upc.hu/ugyfelszolgalat/szerzodeses-ugyek/altalanos-informaciok/letoltheto-dokumentumok/ webcímről letöltött „Kérelem az érintetti jogok gyakorlásához” című formanyomtatványt aláírva postai úton a 1462 Budapest, Pf.: 477 postai címre, vagy elektronikus úton az adatvedelem@upc.hu e-mail címre küldje meg.

Az érintetti kérelem megválaszolásához szükséges beazonosításhoz minden esetben szükségünk van az alábbi információkra:

 • név
 • ügyfélszám
 • személyigazolvány szám
 • anyja neve
 • szolgáltatási cím

Amennyiben elektronikus úton küldi a megkeresést, kérjük mindenképpen a Társaságunknál korábban megadott e-mail címről tegye meg!

Hogyan fordulhatnak hozzánk ezen belső irányelvek ügyében?

Ha ezen irányelvekkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, vagy szeretne tájékoztatást kapni az általunk kezelt személyes adatairól, keresse fel:

 • ügyfélszolgálatunkat személyesen üzleteinkben
 • adatvédelmi felelősünket az adatvedelem@upc.hu e-mail címen vagy
 • a 1462 Budapest, Pf.: 477 postai címen.

Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak?

Abban a nem várt esetben, ha a személyes adataival kapcsolatos jogok sérelmére kerülne sor, Ön jogosult:

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu, +361-3911400, www.naih.hu ) panasszal vagy
 • keresettel bírósághoz fordulni.


Amennyiben Önt az adatkezelési szabályok megsértéséből eredően vagyoni vagy nem vagyoni kár éri, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. A kártérítéshez való jog érvényesítése iránti igényt bírósági eljárás keretében kezdeményezheti.
Ön jogosult arra, hogy panaszának az Ön  nevében történő benyújtásával, jogainak az Ön nevében való gyakorlásával, valamint kártérítési jogának az Ön nevében történő érvényesítésével olyan nonprofit jellegű szervet, szervezetet vagy egyesületet bízzon meg, amelyet Magyarország jogrendszerének megfelelően hoztak létre, és amelynek az alapszabályában rögzített céljai a közérdeket szolgálják, és amely az érintettek jogainak és szabadságainak a személyes adataik vonatkozásában biztosított védelme területén tevékenykedik.

Alkalmazandó jogszabályok

 • az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • az Európai Parlament és Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendelete
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról szóló 4/2012 (I. 24.) NMHH rendelet

Az adatvédelmi irányelv aktualizálásai

Jelen irányelven változtatásokat eszközölhetünk, hogy összhangban hozzuk azt az új szolgáltatásokkal és a piac fejlődésével.

A jelen irányelv bármely új verzióját a weboldalunkon tesszük majd közzé, és előre tájékoztatni fogjuk bármely olyan változásról, ami hatással lehet azokra a szolgáltatásokra, amikre előfizetett.